10.05 2018

„Kivihoone restaureerimine – lubikrohv / lubimört“

…praktiline koolitus toimub laupäeval 19. mail kell 10.00 – 14.00, aadressil Oru 8, Viljandi – otse töös oleval ehitusobjektil. Koolituse tasu on 24 eurot. Korraldajaks on Viljandis tegutsemist alustanud ettevõte Säästvad Ehituslahendused OÜ, koostöös Maakivist OÜ-ga.

Jagatakse kogemusi ja õpetusi järgmistel teemadel:
- Lubja omadused ja olulisus vanade hoonete korrastamisel, teooria;
Traditsiooniline lubikrohv ja -värv.
Kalkkirappauksen korjaus.
- Kivi- ja puitpindade krohvimine – krohvisegud, eeltööd ja krohvimisvõtted, praktika;
- Ülevaade Oru 8 ehitus- ja restaureerimistöödest, õpetused müüriladumisest ja vuukimisest.
Lisainfo ja registreerimine: www.ehituslahendused.ee.

22.04 2018

Päästeamet abistab dokumentatsiooniga

…nii hoonete kasutajaid, kui ka projekteerijaid ja omavalitsuste spetsialiste. Väljastatud on uus abimaterjal Ehitusprojekti tuleohutusosa juhend ,03.04.2018.

Samuti on Päästeameti kodulehel saadaval 11 kalkulaatorit hoonete erinevate tuleohutusalaste nõuete vastavuse kontrollimiseks: Tuleohutusnõuete kalkulaatorid.

Üksikelamu tuleohutusnõuete kokkuvõte:

28.02 2018

Vana maja soojustamise õppepäev...

… toimub 15. märtsil 2018 Viljandis Vabaduse plats 6 II-korruse õppeklassis. Õppepäeva korraldavad Viljandi Linnavalitsus ja Muinsuskaitseamet. Õppepäev on osalejatele tasuta.
Vt. päevakorda.
Osalemisest teatada 12. märtsiks 2018 monika.vestman@viljandi.ee või anne.kivi@muinsuskaitseamet.ee (tel. +372 512 4245)

Äärmusi jaksab pidada vaid jõukas riik aga kas on ka tarku lahendusi?

Superministeeriumi ja mälestis nr 30342, Viljandi tuletõrjedepoo energiamärgised

24.02 2018
22.01 2018

EVS 812-4:2018...

on alates jaanuarist 2018 jõustunud seitsme aasta taguse tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuete EVS 812-4:2011 uuendus.
Standardi uuenduse on koostanud Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Andres Mäll ning heakskiidu andnud EVS/TK 05.
Standardi uuenduse peamised muudatused on järgmised:
– on muudetud tuletõkkesektsioonide moodustamist piirpindala järgi, kus tulenevalt tuleohutusklassist (TP), tuleohuklassist, korruselisusest ja tulekaitsetasemest on muudetud piirpindala suurust ning senisest enam võimaldatud määratleda tulekaitsetase ja piirpindala kaalutluste alusel. Oluliselt on vähendatud piirpindala (100m²) I tulekaitsetaseme puhul eesmärgiga kohustada enamikul juhtudel paigaldada tööstus- ja laohoonetesse lisaks tulekustutitele ka vähemalt tulekahjusignalisatsioonisüsteem tulekahju kiireks avastamiseks ja sellest teavitamiseks;
– kogu standardi teksti on korrigeeritud ja muudetud. Paljud ebaolulised ja praktikas mitte rakendamist leidnud või mitmeti tõlgendatavad nõuded on välja jäetud või asendatud;
– suitsueemaldusavade kogupidalad suitsutõrje arvutuses määratakse materjalide eripõlemiskoormuste alusel;
– uue jaotisena on määratletud nõuded tööstuslikele telk-ehitistele.
See standard toetub siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ja täpsustab selle nõudeid oma käsitlusala kohaselt.
EVS 812-4:2018 eelvaade